O Nas    Organizacja pozarządowa „Temida - Rzecznik Praw Zwierząt”, została powołana do życia aktem notarialnym, sporządzonym w dniu 23.11.2015r., z inicjatywy grupy fundatorów.
Ten akt woli był przejawem oporu aktywistów zbulwersowanych indolencją organów administracji państwowej (samorządowej i ogólnej), wykazujących zadziwiający brak zaangażowania i swoistą bezsilność w zakresie walki z patologiami dotyczącymi opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 
    Głównym zamierzeniem Fundatorów stało się dokumentowanie rażących nieprawidłowości po stronie organów weterynarii, organów samorządowych, podmiotów odławiających zwierzęta oraz właścicieli schronisk dla zwierząt, a także procesowej bezczynności po stronie organów ścigania - w celu stworzenia platformy ukazującej przyczyny dotychczasowych niepowodzeń na polu walki o prawa zwierząt oraz wypracowanie nowych sposobów skutecznego działania w tym zakresie.

    W dn. 03.08.2016r. organizacja uzyskała formalny wpis do KRS jako Fundacja
posiadająca własny statut, zarząd oraz swoją siedzibę.

Statut Fundacji, sporządzony w dn. 01.07.2016r. składa się z Preambuły oraz 13 paragrafów, zawierających szczegółowe regulacje dotyczące celów oraz sposobów ich realizacji, funduszu założycielskiego, metod pozyskiwania środków
finansowych, a także organów i członków organizacji.

W skład trzy-osobowego Zarządu Fundacji wchodzą następujące osoby: Iwona
Raczkiewicz (Prezes) oraz Maryla Chojnicka (Wice-Prezes) i Anna Tybura (Członek Zarządu). Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes  samodzielnie, który kieruje jego pracami oraz samodzielnie  podpisuje wszystkie dokumenty ekspediowane na zewnątrz, (za wyjątkiem sprawozdań z działalności Fundacji, składanych corocznie właściwemu ministrowi).

Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Pirenejskiej nr 10, przy czym obszar zainteresowania i monitorowania organizacji obejmuje teren nie tylko województwa mazowieckiego ale całego Kraju.
Kliknij, aby edytować treść...