Nasza misja!


Fundacja Temida - Rzecznik Praw Zwierząt została założona, ponieważ w naszym Kraju naruszanie elementarnych praw zwierząt jest zjawiskiem powszechnym.

    Pomimo funkcjonowania licznych organizacji pozarządowych, silnego nacisku środowisk pro-zwierzęcych oraz zapewnień polityków na przestrzeni ostatnich lat nie zanotowano żadnej poprawy w zakresie polepszenia statusu naszych ,,Braci Mniejszych” i w dalszym ciągu funkcjonują rozwiązania prawne, które sprzyjają nieprawidłowemu traktowaniu zwierząt bezdomnych
Ponadto, przytłaczająca większość organów samorządowych nie wypełnia właściwie zadań polegających na zapewnieniu lub zorganizowaniu im właściwej opieki zaś instytucje państwowe wyznaczone do nadzoru i kontroli zaniedbań w tym zakresie, okazują się w zasadzie bezskuteczne.
W następstwie tego, na terenie naszego Kraju funkcjonuje coraz więcej podmiotów odławiających bezdomne zwierzęta oraz obiektów określanych jako ,,schroniska dla bezdomnych zwierząt”, które zorientowane są wyłącznie na osiąganie znacznych korzyści finansowych.
Ponadto, nie są wprowadzane rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie bezdomności w formule skutecznej i przyjaznej dla zwierząt.

  Aby przeciwdziałać wskazanym tendencjom,konieczne jest:

- podejmowanie stanowczych działań monitorujących aktywność organów samorządowych w zakresie realizacji zadań własnych wobec zwierząt bezdomnych, poprzez wykorzystanie przepisów o dostępie do informacji publicznej;
- występowanie do instytucji państwowych, zobowiązanych do dbania o dobrostan zwierząt ( wszystkie szczeble Inspekcji Weterynaryjnej) o przeprowadzanie kontroli w środowiskach wskazujących na naruszanie regulacji prawnych;
- ujawnianie i wskazywanie osób winnych popełnianiu przestępstw i wykroczeń wobec zwierząt;
- gromadzenie materiałów dowodowych, dokumentujących patologiczne zachowania po stronie osób fizycznych oraz podmiotów zobligowanych do opieki nad zwierzętami;
- uczestnictwo na prawach strony w postępowaniach przygotowawczych i sądowych, prowadzonych wobec osób naruszających prawa zwierząt;
- współpraca z mediami ukierunkowana na upublicznianie bezczynności i indolencji organów ścigania i sądów, na tle konkretnych spraw;
- inicjowanie organów administracji samorządowej do aktywności polegającej na profesjonalnym przygotowywaniu corocznych umów dot. sprawowania opieki nad schwytanymi zwierzętami bezdomnymi przez właściwe schroniska;
- przejawianie inicjatywy wobec organów ustawodawczych (Sejm, Senat) oraz kontrolnych (NIK, GIW) w zakresie konstruowania rozwiązań prawnych, minimalizujących możliwość eksterminacji zwierząt bezdomnych przez podmioty zobowiązane do opieki nad nimi.